ประโยชน์ของรถไฟความเร็วสูง

จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเดินทางระหว่างรถไฟความเร็วสูงและเครื่องบิน
ของประเทศในภูมิภาค พบว่ารถไฟความเร็วสูง (กรณีความเร็วสูงสุดเท่ากับ ๓๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
จะสามารถได้ส่วนแบ่งจากการเดินทางทางอากาศดังนี้สิงคโปร์๑๐% กัวลาลัมเปอร์๓๐% ปีนัง ๗๐%
โฮจิมินซิตี้๘๕% พนมเปญ ๙๐% ย่างกุ้ง ๗๕% และเวียงจันทน์๙๐% นอกจากนี้สําหรับการเดินทาง
ภายในประเทศจะสามารถได้ส่วนแบ่งจากการเดินทางทางอากาศในเส้นทางสายหลัก ดังนี้เชียงใหม่ ๘๕% ภูเก็ต ๘๕% และหาดใหญ่ ๘๐% จากข้อมูลเหล่านี้ความเป็นไปได้ที่การลงทุนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค จะมีความคุ้มทุนค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของรถไฟในศตวรรษใหม่ ในการเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยสูง และบทบาทในการสนับสนุนระบบการขนส่งระหว่างรูปแบบต่างๆ (Intermodal) ที่จะช่วยให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพในการขนส่งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการหาลู่ทางในการแบ่งเบาความแออัด และดึงดูดผู้โดยสารที่ใช้รถของบริษัทขนส่ง จํากัด (บขส.) หรือเครื่องบิน ให้หันกลับมาใช้บริการของรถไฟให้ได้มากขึ้น และที่สำคัญเส้นทางรถไฟจะนําประเทศไปสู่ความเจริญ และการเปนศูนย์กลางของการคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบรถไฟความเร็วสูง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ อันยาวไกลของการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศในศตวรรษใหม่นี้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องนํามาดําเนินการให้เปนรูปธรรมต่อไป

โฆษณา
โพสท์ใน อนาคตรถไฟความเร็วสูงในไทย | ใส่ความเห็น

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงในไทย

จากแผนการพฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ทำการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูง ๒ เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งภายในประเทศ คือ เส้นทางกรุงเทพฯ– เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 754 กิโลเมตร และเส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง ระยะทางประมาณ 221 กโลเมตร โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจได้ ร่างกำหนดค่าโดยสาร เวลาเดนทางสำหรับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงไว้ ดังนี้

สายเหนือ:
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – นครสวรรค์ (หนองปลิง) เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 12 นาที 0 วินาที ค่าโดยสาร 384 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – พิษณุโลก เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 54 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 611 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – เด่นชัย เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 38 นาที 24 วินาที ค่าโดยสาร 845 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – เชียงใหม่ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 43 นาที 48 วินาที ค่าโดยสาร 1,190 บาท

สายตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – นครราชสีมา เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 16 นาที 48 วินาที ค่าโดยสาร 410 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – ขอนแก่น เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 13 นาที 12 วินาที ค่าโดยสาร 709 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – หนองคาย เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 4 นาที 48 วินาที ค่าโดยสาร 984 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – สุรินทร์ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 3 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 661 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – อุบลราชธานี เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 51 นาที 0 วินาที ค่าโดยสาร 912 บาท

สายใต้:
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – หิวหิน เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 360 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – แม่กลอง – หิวหิน เวลาเดินทาง 0 ชั่วโมง 55 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 295 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – สุราษฎร์ธานี เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 14 นาที 24 วินาที ค่าโดยสาร 1,037 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – หาดใหญ่ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 41 นาที 24 วินาที ค่าโดยสาร 1,499 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – ปาดังเบซาร์ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 54 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 1,571 บาท

สายตะวันออก:
กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) – ฉะเชิงเทรา – ระยอง เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 350 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) – บางปะกง – ระยอง เวลาเดินทาง 0 ชั่วโมง 58 นาที 12 วินาที ค่าโดยสาร 305 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) – ฉะเชิงเทรา – จันทร์บุรี เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 39 นาที 0 วินาที ค่าโดยสาร 530 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) – ฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที 0 วินาที ค่าโดยสาร 400 บาท

โพสท์ใน อนาคตรถไฟความเร็วสูงในไทย | ใส่ความเห็น

การพัฒนารถไฟความเร็วสูงในไทย

รถไฟความเร็วสูง สามารถแข่งขันกับการขนส่งทางอากาศโดยเคร่ืองบินได้ดีในหลายๆ กรณี ดังที่พบในประเทศอื่น แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นไปได้ยากที่จะ
ลงทุนในระบบรถไฟความเร็วสูง ดังเช่น ระบบ TGV เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองภายในประเทศ และจะคุ้มทุนภายใน ๑๐ – ๒๐ ปีข้างหน้า แต่ถ้าพิจารณาถึงการเชื่อมระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีประชากรมากเข้าด้วยกันและหลงจากการรวมตัวเป็นตลาดเสรี (AFTA) เสร็จสมบูรณ์แล้วคาดว่าประเทศในภูมิภาคนี้ จะมีระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมเข้าด้ วยกัน และมีการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเป็นจำนวนมาก

การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคจะเอื้อประโยชน์ต่อประเทศไทยในแง่ยุทธศาสตร์ของการขนส่งในภูมิภาคเป็นอย่างมาก เน่ืองจากหากพิจารณาการคมนาคม ทางอากาศแล้ว เมืองใหญในภูมิภาคซึ่งได้ แก่กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ล้วนมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศสําหรับการเดินทางในภูมิภาคนี้ที่ทัดเทียมกัน แต่หากพิจารณาในแง่ของการขนสงทางบกที่ใช้รถไฟความเร็วสูงแล้วกรุงเทพฯจะเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงสุดในการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เน่ืองจากเป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคน้ีดังน้ันหากกรุงเทพฯ สามารถเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่เมืองอื่นในภูมิภาคนี้โดยใช้รถไฟความเร็วสูงได้กรุงเทพฯ ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกของภูมิภาคนี้ไปโดยปริยาย

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เมืองท่ีมีศักยภาพพอท่ีจะมีการเชื่อมต่อโดยใช้รถไฟความเร็วสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ สิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์ปีนัง โฮจิมินซิตี้พนมเปญ ย่างกุ้ง และเวียงจันทร์ซึ่งการเชื่อมเมือง
เหลานี้เข้าด้วยกันนั้น สามารถแยกเสนทางการเดินรถออกได้เป็น ๔ เส้นทางหลัก ดังต่อไปนี้

๑. เส้นทางสายเหนือ มีความยาวประมาณ ๑,๑๐๐ กิโลเมตร เร่ิมต้นท่ีกรุงเทพฯ ผ่านจงหวัดนครสวรรค์ ตาก จากนั้นจึงแยกออกเป็น ๒ เส้นทาง โดยเส้นทางแรกจะไปสิ้นสุดที่ย่างกุ้ง ส่วนอีกเส้นทาง
ไปยงจั งหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเชียงราย และเมืองคุนหมิงในประเทศจีนได้ในอนาค

๒. เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดนครราชสัมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ไปสิ้นสุด ณ เวียงจันทน์ ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังฮานอยในประเทศเวียดนามได้ในอนาคต

๓. เส้นทางสายตะวันออก มีความยาวประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ผ่าน
จงหวัดฉะเชิงเทราไปยังพนมเปญประเทศกัมพูชาและไปสิ้นสุดที่โฮจิมินซิติ้ีประเทศเวียดนาม

๔. เส้นทางสายใต้มีความยาวประมาณ ๑,๙๐๐ กิโลเมตร เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ แล้วตรงไปยังสุราษฎร์ธานีจากน้ันจะแยกออกเป็น ๒ เส้นทาง โดยเส้นทางแรก จะแยกออกไปยังจังหวัดภูเก็ต ส่วนอีก เส้นทางจะผ่านหาดใหญ่ ปีนัง กัวลาลัมเปอร์และไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์

โพสท์ใน อนาคตรถไฟความเร็วสูงในไทย | ใส่ความเห็น

อนาคตรถไฟความเร็วสูงในไทย

รถไฟความเร็วสูง เป็นระบบขนส่งที่มีความรวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และมีความปลอดภัยสูง เพราะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะมีร้ัวก้ันโดยรอบ และรางจะต้องได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงมี การพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับรถไฟเพื่อให้มีความเร็วและปลอดภัยสูงสุด 

รถไฟความเร็วสูงมากกว่า ๓๕๐ แบบ เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูงซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงมาก เช่น ระบบ Shinkansen (Bullet Train) ในญี่ปุ่น ด้วยความเร็ว ๒๖๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ ๑๖๔ ไมล์ต่อชั่วโมง ระบบ AVE (Alta Velocidad Espanola) ในสเปน ด้วยความเร็ว ๒๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ ๑๓๘ ไมล์ต่อช่ัวโมง ระบบ TGV (Train Grande Vitesse) ในฝร่ังเศส ซ่ึงได้แก่ ระบบ TGV Paris Sud-Est ดวยความเร็ว ๒๗๐ กโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ ๑๖๘ ไมล์ต่อชั่วโมง ระบบ TGV Duplex ด้วยความเร็ว ๓๐๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง หรือ ๑๘๖ ไมล์ต่อช่ัวโมง เป็นต้น ล้วนเป็นระบบท่ีเหมาะสําหรับเชื่อมเมืองใหญ่มากเข้าด้วยกันและมีระยะห่างของเมืองมากพอสมควร อีกท้ังระบบรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว จะมีเป้าหมายท่ีแข่งกับการเดินทางโดยทางอากาศเป็นหลัก โดยทั่วไปอัตราค่าโดยสารของระบบรถไฟความเร็วสูง จะใกล้เคียงกับอัตราค่าโดยสารทางอากาศ (ตากว่าประมาณร้อยละ ๑๐-๒๐) และสําหรับการเดินทางในระยะทางที่รถไฟความเร็วสูงไม่ช้ากว่าเครื่องบินจนเกินไป รถไฟความเร็วสูงจะมีข้อได้เปรียบการเดินทางโดยทางอากาศหลายประการ เช่น ความรวดเร็วในการเดินทาง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

การนำระบบรถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail, HSR) มาใช้ในประเทศไทย ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในทางสายต่างๆอยู่หลายคร้ังการพิจารณาจะเน้นการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงภายในประเทศและการศึกษามักจะพบว่าความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ยาก เส้นทางที่พอจะเป็นไปได้มากที่สุดคือ เส้นทางสายตะวันออกเชื่อมกรุงเทพฯ กับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและต่อออกไปสู่ Eastern Seaboard แต่เส้นทางสายนี้ก็ไม่มีความจําเป็นที้จะต้องใช้ระบบรถไฟความเร็วสูงมาก เนื่องจากระยะทางไม่ไกลนัก

โพสท์ใน อนาคตรถไฟความเร็วสูงในไทย | ใส่ความเห็น

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาววรษมน จรุงจิต

รหัส 06510079 วิชาเอกสังคมศึกษา

http://www.facebook.com/biteya

instagram : biteyainz

line :biteya_inz

เวปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

67730_10151194083937732_193249765_n

โพสท์ใน ผู้จัดทำ | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

โพสท์ใน ผู้จัดทำ | 1 ความเห็น